ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ е специализирана в различни правни области.
ПРЕПОРЪЧАНО ОТ НАС:
www.ipai-bg.eu
www.unilex-inc-bg.com
www.forensicmed.bg
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ е специализирана в различни правни области.

Условно разделени на видове, услугите, които предлага на своите клиенти „Пи Ай Си Консулт“ ООД в различните области на правото са:
 • Услуги в системата на вещното право:
 • Защита на различните вещни права и права на владение - правото на собственост, правото на строеж, правото на ползване, пристрояване, надстрояване и др.;
 • Покупко-продажба на недвижима собственост;
 • Подготовка на нотариални сделки;
 • Договори за строителство и др.;
 • Упълномощаване и преупълномощаване;

 • Услуги в системата на гражданско право:
 • Гражданско състояние на физически лица;
 • Регистрация на юридически лица – всякакви търговски предприятия, сдружения с идеална цел, асоциации и фондации;
 • Българско гражданство, временно и постоянно пребиваване на чужди граждани;
 • Упълномощителни и преупълномощителни сделки и др.;

 • Услуги в системата на трудово право:
 • Консултации по Кодекса на труда, изготвяне на трудови договори;
 • Прекратяване на трудово правоотношение;
 • Защита по трудови спорове;
 • Изготвяне на всякакви вътрешноведомствени актове;

 • Услуги в системата на облигационно право:
 • Подготовка на всички видове предварителни и окончателни договори - покупко-продажби, договори за замени, наемни договори, заеми за потребление, дарения, влог, изработка, спогодби, граждански дружества и др.;
 • Съдебно и извънсъдебно прекратяване и разваляне на договори;
 • Реализиране на договорна и регресна отговорност;

 • Услуги в системата на търговско право:
 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества в цялата страна;
 • Структуриране и преструктуриране на всички видове търговски дружества в цялата страна;
 • Сливания, вливания и придобиване;
 • Несъстоятелност и ликвидация;
 • Продажба на компании и активи от тях;

 • Услуги в системата на административно право:
 • Обжалване по административен и съдебен ред на административни актове или откази за издаване на административни актове;
 • Производства по жалби, молби и др. пред административни органи;
 • Обжалване на наказателни постановления издадени по реда на ЗАНН и др.
 • Обжалване на заповеди на административни органи по реда на ЗУТ и ЗАП, както и обжалване на техни действия;
 • Консултации в сферата на централната и местна власти, здравеопазването, приватизацията, търговете и конкурсите, концесиите и др.

 • Услуги в системата на данъчно право:
 • Консултации и обжалване на наказателни постановления и данъчно-ревизионни актове по административен ред и съдебен ред;

 • Услуги в системата на медицинско право:
 • Консултации във връзка с правоотношенията между пациент, от една страна, и медицински специалисти, държавни и обществени органи и организации, от друга;
 • Предлагане на способи за защита на нарушени права на пациента по Европейското законодателство, Закона за здравето или спорове свързани с медицинското обслужване;
 • Изготвяне и подаване на жалби и сигнали до Министъра на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции и Комисиите по етика на Българския лекарски съюз, Главна Агенция „Медицински одит“, неправителствени организации осъществяващи дейност в сферата на здравеопазването и др.;
 • Осигуряване на процесуално представителство и защита при търсене на договорна отговорност или деликтна отговорност по Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени на пациент в резултат на неправомерни действия на специалистите работещи в лечебните заведения.

 • Услуги в системата на правото на Европейския съюз:
 • Изготвяне на правни съвети и мотивирани правни становища и анализи по въпроси свързани с правото на Европейския съюз;
 • Осигуряване на представителство пред институциите на Европейския съюз.
 • Подготовка на всякакви документи на български и английски / френски / немски език, предназначени за депозиране пред институциите на Европейския съюз.

 • Процесуално представителство:
 • Предоставяме за нуждите на нашите клиенти възможности за процесуално представителство по конкретни дела, съдебни или арбитражни спорове от всякакъв характер, от адвокати с които дружеството има договорни отношения.

 • Правно обслужване на абонаментен принцип:
 • Предлагаме за удовлетворяване потребностите на нашите клиенти избор от различни гъвкави индивидуални пакети за абонаментно обслужване.
 • Предлагаме за удовлетворяване потребностите на нашите клиенти и на тяхно разположение – наш специалист за участие в преговори, срещи, публични процедури.
 • Предлагаме изготвянето на вътрешни актове като правила за общественополезна дейност, правилници за дейността на органите и персонала на юридическите лица, наръчници на персонала на компании, длъжностни характеристики и други.

 • Услуги при покупко-продажба на недвижими имоти:
 • Извършването на всички необходими справки и проверки в целия процес и на всеки етап от покупко-продажбата на недвижими имоти;
 • Подготовка и изготвяне на всякакви документи и проекти за документи – договори за покупко-продажба, делба, наем, право на строеж, нотариални актове и всичко останало свързано с материята на собствеността на недвижими имоти;


Предлагаме разработването и изпълнението на специални индивидуални пакети от услуги, изцяло отговарящи на нуждите на всеки наш клиент.

Мотото на нашият екип е:
ЗА ПРАВОТО ГРАНИЦИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ.

Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти