Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
ПРЕПОРЪЧАНО ОТ НАС:
www.ipai-bg.eu
www.unilex-inc-bg.com
www.forensicmed.bg
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
> РЕФЕРЕНЦИИ <
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Община Рила
Дата: 2014-10-03
E-мail: rilamunicipality@gmail.com
Настоящата референция се издава във връзка с изпълнението на Договор за услуга №28/28.03.2013г. сключен между община Рила, представлявана от кмета - Георги Давидков Кабзималски и консултантското дружество „Пи Ай Си Консулт” ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123.
В изпълнение на посочения в референцията договор екипът на „Пи Ай Си Консулт” ООД предостави на община Рила високоспециализирани консултантски услуги и правна помощ, свързани с извършването на анализ на Закона за обществените поръчки и приложимото национално и европейско законодателство, във връзка с изготвянето на Вътрешни правила на община Рила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и осъществяване на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки.
Предоставената от екипа на „Пи Ай Си Консулт” ООД правна услуга включваше извършването на задълбочен юридически анализ, с предмет на изследване действащия към 2013г. режим, определен от разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимото национално и европейско законодателство, определящ задълженията на кмета на община Рила, в качеството му на възложител на обществени поръчки, както и задълженията на общинската администрация при планирането, организацията и възлагането на обществени поръчки и осъществяването на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки. В резултат от анализа екипът на „Пи Ай Си Консулт” ООД изготви проект на Вътрешни правила на община Рила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и осъществяване на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки, както и 35 (тридесет и пет) приложения – образци на документи, обективиращи предварителен, текущ и последващ контрол в процесите по планиране, организация и възлагане на обществени поръчки, както и при осъществяването на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки, отразяващи дейностите и действията определени от правилата.
Договорът бе изпълнен с висок професионализъм и коректност от експертите на „Пи Ай Си Консулт” ООД в определения срок - 29.11.2013г., а договорената цена за предоставените юридически услуги бе в размер на 19 650.00 лв. без начислен ДДС.
Във връзка с гореизложеното бих искал да споделя отличните си впечатления от съвместната работа с екипа на „Пи Ай Си Консулт” ООД, както и да изразя признателност към юристите и другите специалисти на дружеството за проявения професионализъм. За времето на съвместна работа екипът на „Пи Ай Си Консулт” ООД успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като компетентност, професионализъм, отговорност, точност и коректност. Именно този комплекс от качества ме мотивираха като кмет на община Рила да се възползвам от професионализма на специалистите на „Пи Ай Си Консулт” ООД. В качеството си кмет на община Рила мога уверено да заявя, че партньорството с „Пи Ай Си Консулт” ООД до настоящия момент се основава на коректност и доверие и искрено се надявам, че то ще продължи и занапред.
Като кмет на община Рила декларирам, че съм изключително доволен от ползотворната работа с експертите на „Пи Ай Си Консулт” ООД, които изпълниха добросъвестно и компетентно възложените им задачи.
Във връзка с горното кметът на община Рила издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт” ООД, за да послужи там, където е необходимо.


Георги Давидков Кабзималски
Кмет на община Рила
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата: 2014-05-20
E-мail: obshtina@ivanovo.bg
Настоящата референция се издава във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги и правна помощ № ХХХ от 12.05.2014г., сключен между консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 и поверената ми за управление община Иваново.
В изпълнение на договора екипът на дружеството предостави на община Иваново високоспециализирани консултантски услуги и правна помощ, свързани с изясняване на правната и фактическа страна на важен за общината спор и изготви на основание чл.121, ал.1 от ЗОП Становище от кмета на община Иваново до КЗК във връзка с преписка № ХХХ образувана в резултат на жалба вх.№ ХХХ от ДЗЗД „Хидрогруп“ срещу Решение № ХХХ за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново“.
Предоставената от консултантското дружество правна услуга включваше подробен юридически анализ на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и европейските правила за провеждане на обществени поръчки и свързаната с тяхното приложение съдебна практика Съда на ЕС в Люксембург и ВАС, практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. При изпълнението на договора бе упражнена високоспециализирана преценка, разпростираща се върху съдържанието на всички документи и актове имащи отношение към възникналия правен спор. В резултат от предоставената правна услуга бе изготвено Становище от кмета на община Иваново, което на основание чл.121, ал.1 от ЗОП бе изпратено до Комисия за защита на конкуренцията във връзка с преписка № ХХХ образувана в резултат на жалба вх.№ ХХХ от ДЗЗД „Хидрогруп“ срещу Решение № Р-5/02.04.2014г. на кмета. Експертите на дружеството подробно разясниха правната и фактическа страна на административното производство на ръководството и служителите на общината.
Договорът за консултантски услуги и правна помощ бе изпълнен с висок професионализъм, бързина и коректност от експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас, при спазване на определения срок - 16.05.2014г. Договорената цена за предоставените юридически услуги бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Във връзка с гореизложеното бих искал да споделя отличните си впечатления от съвместната работа с екипа на дружеството, във връзка с което изразявам дължимата признателност за проявения професионализъм.
За времето на съвместна ни работа екипът на дружеството успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като висока професионална компетентност, експертност, отговорност, точност и коректност. Именно тези качества мотивират община Иваново да се възползва от услугите на дружеството в случаи с голяма фактическа и юридическа сложност, изискващи притежаването на специфични правни познания и експертен опит. Партньорството ни до настоящия момент се основава на коректност и доверие и искрено се надявам, че ще продължи и занапред.
Ръководството на Община Иваново е изключително доволно от ползотворната работа и сътрудничество с експертите от консултантския екип на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.
Кметът на община Иваново издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата: 2014-05-20
E-мail: obshtina@ivanovo.bg
Настоящата референция се издава във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги и правна помощ № ХХХ от 14.05.2014г., сключен между консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 и поверената ми за управление община Иваново.
В изпълнение на договора експертите на дружеството предоставиха на общината тясно специализирани консултантски услуги и правна помощ, свързани с изясняване на правната и фактическа страна на важни за общината спорове и с изготвянето на две становища от кмета на община Иваново, които на основание чл.121, ал.1 от ЗОП бяха депозирани за разглеждане пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с преписка № ХХХ и преписка № ХХХ образувани в резултат от жалби вх.№ ХХХ на „Девня Трейд“ ООД и вх.№ ХХХ на ДЗЗД "Евро Строй", срещу Решение № ХХХ за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново“.
Предоставените правни услуги включваха подробен и задълбочен юридически анализ на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и европейските правила за провеждане на обществени поръчки и свързаната с тяхното приложение съдебна практика Съда на ЕС в Люксембург и ВАС, практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. В резултат от изпълнението на договора общината получи високоспециализирани консултации, свързани с документите и актовете, станали причина за възникването на правните спорове. При изпълнението на поставените задачи бяха изготвени две становища на кмета на общината, които на основание чл.121, ал.1 от ЗОП депозирахме за разглеждане пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с преписка № ХХХ по жалба вх.№ ХХХ на „Девня Трейд“ ООД и преписка № ХХХ по жалба вх.№ ХХХ на ДЗЗД "Евро Строй", срещу Решение № Р-5/02.04.2014г. на кмета на общината, както и разясняване на правната и фактическа страна на административното производство на ръководството и служителите на общината.
При изпълнението на договора експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД консултираха освен ръководството и служителите от администрацията на община Иваново чрез подробни разяснения на правната и фактическа страна на споровете пред КЗК, като разясниха подробно изискванията на Закона за обществените поръчки, европейските правила за провеждане на обществени поръчки и свързаната с тяхното приложение съдебна практика Съда на ЕС в Люксембург и ВАС, практиката на Комисията за защита на конкуренцията, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.
Във връзка с горното подчертавам, че договорът бе изпълнен с висок професионализъм и коректност в определения срок - 18.05.2014г., като договорената цена за предоставените юридически услуги бе в размер на ХХХ лева без включен ДДС.
Предвид изложеното по-горе бих искал да споделя отличните си впечатления от съвместната работа с дружеството. Екипът на „Пи Ай Си Консулт" ООД успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като висока професионална компетентност, експертност, отговорност, точност и коректност.
Именно тези качества мотивираха община Иваново да се възползва за пореден път от услугите на дружеството, поради възникването на случаи с голяма фактическа и юридическа сложност, изискващи притежаването на специфични правни познания и експертен опит. Партньорството ни до настоящия момент се основава на коректност и доверие и искрено се надявам, че ще продължи и занапред.
Ръководството на Община Иваново изразява задоволството си от ползотворната работа и сътрудничество с експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас, които изпълниха добросъвестно и компетентно възложените задачи. Във връзка с това кметът на община Иваново издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС
Дата: 2013-08-20
E-мail: kmetsungurlare@abv.bg
Настоящата референция се издава във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги и правна помощ № ХХХ сключен между консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 и поверената ми за управление община Сунгурларе. В изпълнение на индивидуализирания в референцията договор, дружеството предостави на ръководния състав на община Сунгурларе високо специализирани консултантски услуги и правна помощ, свързани с изясняване на правната и фактическа страна на важен за общината съдебен спор. Предоставената от консултантското дружество правна услуга включваше подробен юридически анализ, както и високоспециализирана преценка на всички документи, актове и предходни съдебни решения, свързани с делото, както и разясняване на ръководството на общината на правната и фактическа страна на касационно административно дело № ХХХ по описа на Административен съд- Бургас за 2012 година. В допълнение, експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД консултираха и служители от администрацията на община Сунгурларе чрез подробни разяснения на правната и фактическа страна на спора свързан с касационно административно дело номер ХХХ по описа на Бургаски административен съд за 2012 година.
Договора за консултантски услуги и правна помощ бе изпълнен с висок професионализъм и коректност от експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас в определения срок - 20.03.2013г., а договорената цена за предоставените юридически услуги бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Във връзка с гореизложеното бих искал да споделя отличните си впечатления от съвместната работа с дружеството и да изразя признателност към екипа от юристи и други специалисти на „Пи Ай Си Консулт" ООД за проявения професионализъм. За времето на съвместна работа екипът на от юристи на дружеството успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като компетентност, професионализъм, отговорност, точност, коректност. Именно тези качества мотивират община Сунгурларе да се възползва от услугите на дружеството в случаи с голяма фактическа и юридическа сложност, изискващи притежаването на специфични познания. Партньорството ни до настоящия момент се основава на коректност и доверие и искрено се надявам, че то ще продължи и занапред. Ръководството на Община Сунгурларе е изключително доволно от ползотворната работа и сътрудничество с експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ръководител Ясен Ганчев, както и от членовете на консултантския екип, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.

Община Сунгурларе издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД, в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.


Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ
Кмет на община Сунгурларе
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС
Дата: 2013-08-20
E-мail: kmetsungurlare@abv.bg
Настоящата референция се издава в резултат от изпълнението на договор за консултантски услуги № ХХХ, сключен между консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 и община Сунгурларе. По повод изпълнението на индивидуализирания договор, дружеството предостави на ръководния състав и служителите на общината специализирани консултантски услуги по обучение на персонала за работа по Закона за обществените поръчки – дейността има код по CPV 79632000-3 от Общия терминологичен речник на Европейския съюз, свързан с обществените поръчки. Договорът за консултантски услуги бе изпълнен с професионализъм и коректност от експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас в срока - 07.05.2013г., а договорената цена за предоставените консултантски услуги бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Във връзка с гореизложеното, бих искал да споделя положителните си впечатления от съвместната работа с дружеството и да изразя признателност към екипа от юристи и други специалисти на „Пи Ай Си Консулт" ООД. За времето на съвместна работа екипът на дружеството успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като висока професионална и практическа компетентност, отговорност, точност и коректност. Именно тези качества са мотив на общинското ръководство, за да се възползва и занапред услугите на дружеството. Успешното ни партньорство се основава на коректност и доверие, а като кмет на общината в частност се надявам, че то ще продължи и занапред. Ръководството на Община Сунгурларе е много доволно от ползотворната работа и установеното сътрудничество с експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас - Ясен Ганчев и членовете на консултантския екип, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.

Община Сунгурларе издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД, в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ
Кмет на община Сунгурларе

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС
Дата: 2013-08-20
E-мail: kmetsungurlare@abv.bg
Настоящата референция се издава в резултат от изпълнението на договор за консултантски услуги № ХХХ, сключен между консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 и община Сунгурларе. По повод изпълнението на индивидуализирания договор, дружеството предостави на ръководния състав и служителите на общината специализирани консултантски услуги по обучение на персонала за работа по Закона за обществените поръчки – дейността има код по CPV 79632000-3 от Общия терминологичен речник на Европейския съюз, свързан с обществените поръчки. Договорът за консултантски услуги бе изпълнен с професионализъм и коректност от експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас в срока - 07.05.2013г., а договорената цена за предоставените консултантски услуги бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Във връзка с гореизложеното, бих искал да споделя положителните си впечатления от съвместната работа с дружеството и да изразя признателност към екипа от юристи и други специалисти на „Пи Ай Си Консулт" ООД. За времето на съвместна работа екипът на дружеството успя да покаже утвърдени лични и професионални качества като висока професионална и практическа компетентност, отговорност, точност и коректност. Именно тези качества са мотив на общинското ръководство, за да се възползва и занапред услугите на дружеството. Успешното ни партньорство се основава на коректност и доверие, а като кмет на общината в частност се надявам, че то ще продължи и занапред. Ръководството на Община Сунгурларе е много доволно от ползотворната работа и установеното сътрудничество с експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас - Ясен Ганчев и членовете на консултантския екип, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.

Община Сунгурларе издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД, в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ
Кмет на община Сунгурларе
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата: 2013-04-17
E-мail: obshtina@ivanovo.bg
Настоящата референция се издава в уверение на това, че в изпълнение на Договор за изработка № ХХХ от 20.02.2013г., „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК 102917123 предостави на община Иваново специализирани юридически консултации по Закона за обществените поръчки, свързани с актуализация и разширяване на съдържанието и обхвата на вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и приложения към тях.
Високоспециализираните юридически консултации включваха множество устни и писмени консултации, набавянето на практика на Съда на Европейския съюз в Люксембург, съдебна практика на българските съдилища и КЗК, практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, свързана с въвеждането на антикорупционни мерки, разширяване обхвата и съдържанието на правилата, приемането, внедряването и разясняването на разпоредбите на „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, ведно с приложения по смисъла на ЗОП за възложител – община Иваново“, пред общинската администрация.
Договорената цена за предоставените юридически консултации, в това число подготовката и внедряването на правилата и приложенията, бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Договорът за изработка бе изпълнен от „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас, професионално, качествено и в срок до 20.03.2013г.
Ръководството на община Иваново е изключително доволно от ползотворната работа и сътрудничество с юридическите експерти на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас – Ясен Ганчев и членовете на консултантския екип, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.
Община Иваново е удовлетворена в много висока степен от качеството на предоставените специализирани юридически консултации и професионално изготвените, приети и внедрени „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, ведно с приложения по смисъла на ЗОП за възложител – община Иваново“, затова препоръчва „Пи Ай Си Консулт" ООД като коректен партньор и компетентен консултант, притежаващ респектиращи познания в областта на обществените поръчки.


ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново, област Русе
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
Дата: 2013-04-17
E-мail: obshtina@ivanovo.bg
Настоящата референция се издава в уверение на това, че в изпълнение на Договор за изработка № ХХХ от 03.05.2012г., „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас с ЕИК предостави на община Иваново специализирани юридически консултации по Закона за обществените поръчки, свързани с подготовката на вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и приложения към тях, съгласно изискванията на чл.8б от ЗОП.
Високоспециализираните юридически консултации включваха множество устни и писмени консултации, отнасящи се до определянето на обхвата и съдържанието, съставянето, приемането, изготвянето и внедряването на „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, ведно с приложения по смисъла на ЗОП за възложител – община Иваново“, съгласно изискванията на чл.8б от ЗОП и действащото европейско законодателство.
Договорената цена за предоставените юридически консултации, в това число подготовката и внедряването на правилата и приложенията, бе в размер на ХХХ лв. без ДДС.
Договорът за изработка бе изпълнен от „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас, професионално, качествено и в срок до 30.06.2012г.
Ръководството на община Иваново е изключително доволно от ползотворната работа и сътрудничество с юридическите експерти на „Пи Ай Си Консулт" ООД, гр. Бургас – Ясен Ганчев и членовете на консултантския екип, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените задачи.
Община Иваново е удовлетворена в много висока степен от качеството на предоставените специализирани юридически консултации и професионално изготвените, приети и внедрени „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, ведно с приложения по смисъла на ЗОП за възложител – община Иваново“, затова препоръчва „Пи Ай Си Консулт" ООД като коректен партньор и компетентен консултант, притежаващ респектиращи познания в областта на обществените поръчки.


ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново, област Русе
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА
Дата: 2013-01-19
E-мail: krivodol@dir.bg
От Петър Данчев – кмет на община Криводол

С тази референция бих искал да изразя добрите си впечатления от съвместната работа с екипа на „Пи Ай Си Консулт“ ООД – гр. Бургас по изпълнението на сключения между община Криводол и консултантското дружество договор № ХХХ от 25.09.2012г. с предмет „Изготвяне на приложения и Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключени договори за обществени поръчки с възложител община Криводол“.
Считам, че консултантите показаха професионална прецизност и опитност при изпълнение на поетите ангажименти към общината, с което оправдаха напълно нашите очаквания.
Поради изложените по-горе причини можем да препоръчаме експертите на „Пи Ай Си Консулт“ ООД – гр. Бургас на всички, които се нуждаят от компетентни услуги в сферата на обществените поръчки.

Д-Р ПЕТЪР ДАНЧЕВ
Кмет на община Криводол
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Дата: 2012-07-11
E-мail: obshtina@dolnamitropolia.bg
РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Долна Митрополия, представлявана от Кмета Поля Цоновска, издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД във връзка с изпълнението на договор с предмет: Изработване на приложения и Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на чл.8б от ЗОП, АПК и действащото национално и европейско законодателство.

В съвместната ни работа екипът на „Пи Ай Си Консулт" ООД показа високо професионално ниво на предоставяните правни консултации и отговори на поставените въпроси по прилагане разпоредбите на Закона за обществените поръчки, както и ни оказа неоценима помощ по отношение на изготвяните документи, необходими за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.

Уверено мога да заявя, в качеството си на Кмет на Община Долна Митрополия, че експертите, работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД предоставиха качествена и професионална правна помощ, която е от изключително значение за изграждането на организационен и административен капацитет в община Долна Митрополия.

Изразявам благодарността си към екипа на дружеството за постигнатите резултати от съвместната ни работа.

Настоящата референция се издава на „Пи Ай Си Консулт" ООД с цел да послужи където е необходимо.


ПОЛЯ ЦОНОВСКА
Кмет на Община Долна Митрополия
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 2012-06-08
E-мail: oba_garmen@abv.bg
РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция бих искал да изразя удовлетвореността си от съвместната работа с екипа на „Пи Ай Си Консулт" ООД гр. Бургас по сключения между община Гърмен и консултантското дружество Договор № 71/21.05.2012г. за изработка на приложения и вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на възложител - община Гърмен. Работата с експертите на дружеството бе изключително ползотворна и ефективна, комуникацията с тях бе отлична и благодарение на високата им квалификация и големия им опит, те успяха в един завидно кратък срок да изработят отлични и в най-висока степен ефективни Вътрешни правила, както и множество приложения към тях, които ще ни бъдат практически полезни.

Изготвените от експертите на дружеството приложения и вътрешни правила са изцяло съобразени с изискванията на действащото променено национално и европейското законодателство. В тях се планира установяването на още по-добри и отчетливи ред и механизми за планиране, подготовка, възлагане, изпълнение и контрол върху провеждането на обществени поръчки, както и на ефективни механизми на контрол върху всички процеси свързани с изпълнението на сключваните договори в резултат от възлагането.

Качеството на изработените Вътрешни правила и приложенията към тях ще доведат до цялостно подобряване на работата на общината, свързана с възлагането на обществени поръчки. Във връзка с изразеното задоволство на община Гърмен от добре свършената работа по изработката на приложения и вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, препоръчваме „Пи Ай Си Консулт" ООД гр. Бургас като отличен консултантски експертен екип в сферата на обществените поръчки.


АХМЕД БАШЕВ
Кмет на община Гърмен
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Дата: 2012-05-23
E-мail: obelica@abv.bg
РЕФЕРЕНЦИЯ
Относно дейността на „Пи Ай Си Консулт" ООД

Подписаният инж. Ибрахим Палев, в качеството си на кмет на община Белица издавам настоящата референция на Дружество с ограничена отговорност „Пи Ай Си Консулт" във връзка със следното:

Контакта с консултантско дружество „Пи Ай Си Консулт" ООД, бе осъществен по повод необходимостта от изготвяне за нуждите на представляваната от мен община на Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и комплект приложения към тях- договори за различни дейности, контролни листи за първоначален, текущ и последващ контрол.

Във връзка с гореизложеното, бих желал чрез настоящата референция да споделя положителните си впечатления от съвместната ми работа с юридическият екип на „Пи Ай Си Консулт" ООД, като мога уверено и без резерви да заявя, че за краткото време на съвместна дейност експертите на дружеството показаха висока степен на прецизност, висок професионализъм и коректност, отлична юридическа компетентност и задълбочени познания в сферата на дейностите по възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки при изготвянето на Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и комплект приложения към тях за нуждите на община Белица.

Не бих се поколебал да препоръчам експертите на „Пи Ай Си Консулт" ООД, на всяка организация нуждаеща се от високоспециализирана експертна юридическа помощ свързана и отнасяща се до прилагането на националното и общностното законодателство уреждащо Закона за обществените поръчки, и считам че за всеки би било привилегия и удоволствие да се довери на техният професионализъм.

Настоящата Референция издавам от името на община Белица в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.


ИНЖ. ИБРАХИМ ПАЛЕВ
Кмет на община Белица
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС
Дата: 2011-11-15
E-мail:
П И С М Е Н А Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я
ОТ ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС

Подписаният инж. Стефан Бонев Стефанов в качеството си на Кмет на община Камено, издавам настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт“ООД по повод съвместната работа на общината и екипа юристи на дружеството по приложението и изпълнението на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и тяхното приложение и изпълнение.
Община Камено работи с юридическия екип на „Пи Ай Си Консулт“ООД съвместно при разработването, изпълнението и управлението на вътрешни процедури в общината. При изпълнението на тези дейности ни бе оказвана нужната за нормалното функциониране на институцията високоспециализирана консултантска помощ, необходима на общината за изграждането на организационен и административен капацитет при осъществяването на дейността и компетенциите, свързани и отнасящи се до прилагането на ЗОП и НВМОП. Съвместната дейност на община Камено и „Пи Ай Си Консулт“ООД е свързана с изпълнението на Договор за консултантски услуги, сключен на 04.07.2011г., чрез сключването на който за нуждите на община Камено бе възложено на експертите на дружеството изготвянето на Вътрешни правила на община Камено за определяна на реда, организацията и подготовката на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и пълния комплект приложения към правилата – договори за изпълнение на различни дейности, контролни листи за предварителен, текущ и последващ контрол и др.
Във връзка с гореизложеното, бих желал чрез настоящата референция да споделя положителните си впечатления от съвместната ми работа с юридическия екип на „Пи Ай Си Консулт“ООД и да изразя благодарността си към екипа от юристи, работещи в консултантското дружество. Мога уверено и без резерви да заявя, че за времето на съвместната дейност екипът на „Пи Ай Си Консулт“ООД успя да покаже множество утвърдени лични и професионални качества като умение за работа в екип и работа под напрежение, професионално лоялност, висока степен на прецизност, отлична юридическа компетентност, висок професионализъм, отговорност, точност, коректност и др. Декларирам, че не бих се поколебал да препоръчам услугите на „Пи Ай Си Консулт“ООД и смятам, че за всяка организация би било привилегия и удоволствие да се довери на професионализма на екипа от юристи, работещи в дружеството.

Настоящата Референция издавам като Кмет на община, от името на Община Камено на „Пи Ай Си Консулт“ООД в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.


15.11.2011г., гр. Камено

ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ
Кмет на община Камено
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Дата: 2011-11-09
E-мail:
РЕФЕРЕНЦИЯ

В качеството си на Кмет на Община Приморско имам удоволствието да издам настоящата Референция на юридическия екип на „Пи Ай Си Консулт" ООД - гр. Бургас, относно следното:

Съвместната ни дейност е свързана с изпълнението на Договори за консултантски услуги сключени на 16.05.2011г. и от 27.06.2011г., между представляваната от мен Община Приморско и „Пи Ай Си Консулт" ООД.

В рамките на този период за нуждите на Общината са предоставяни правни консултации в устна и писмена форма, изготвяни са документи и са предоставяни консултации по въпроси свързани с изготвянето на пакети от документи необходими за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Осигурявани са юридически експерти за текущи консултации за нуждите на Община Приморско, при провеждане на съответните процедури.

Във връзка с горното, мога уверено да заявя, че дружеството разполага с добре подбран екип от юристи, прилагащи утвърдени и успешни методи и модели на работа, които напълно отговорят на моите изисквания и очаквания, свързани с качеството на предоставените услуги и прецизността на изготвените документи.

С настоящата Референция, в качеството си на представляващ Община Приморско, давам положителната си оценка за изпълнението на задълженията, произтичащи от договорните отношения между община Приморско и „Пи Ай Си Консулт" ООД и препоръчвам дружеството за правни консултации като надежден и коректен партньор в сферата на юридическите услуги.

ЛИЛЯНА ДИМОВА
Кмет на община Приморско
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Дата: 2011-11-07
E-мail:
РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно дейността на дружество за правни консултации „Пи Ай Си Консулт" ООД

Община Поморие представлявана от Кмета инж. Петър Златанов, издава настоящата референция на дружество за правни консултации „Пи Ай Си Консулт" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул."Цариградска" №24, етаж 4, офис 4, с ЕИК 102917123, представлявано от Управителя си Ясен Ганчев.

Имам удоволствието да издам настоящата Референция на екипа юристи на „Пи Ай Си Консулт" ООД предоставящо на абонаментен принцип правни консултации за нуждите на община Поморие по договор за консултантски услуги и правно обслужване №54 от 01.07.2011г„ в уверение на следното:

До настоящия момент дружеството за правни консултации „Пи Ай Си Консулт" ООД е предоставяло стриктно, коректно и в срок, на високо професионално ниво правни консултации за нуждите на общината, които са били възлагани на екипа от юридически експерти в дружеството пред периода на действие на договора.

Като Кмет на община Поморие успях да се убедя, че експертния юридически екип на дружеството се състои от професионалисти с висока професионална квалификация, чиято работа до настоящия момент винаги е отговаряла на критериите за високоспециализирани юридически консултации, предоставяни в екстремна работна обстановка. В ежедневната си работа до настоящия момент Община Поморие среща редица трудности и проблеми, които са решавани с активното съдействие на екипа юристи от „Пи Ай Си Консулт" ООД.

Уверено мога да заявя в качеството си на Кмет на Община Поморие, че експертите работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД винаги са предоставяли качествена и професионална правна помощ през периода на съвместното ни сътрудничество, утвърждавайки много лични и професионални качества като лоялност, компетентност, професионализъм, отговорност, точност, коректност и др.
Настоящата референция в уверение на горното се издава на „Пи Ай Си Консулт" ООД, за да послужи там, където е необходимо.


ИНЖ. ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ
Кмет на община Поморие

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ „Специализирана болница за рехабилитация - Китен
Дата: 2010-10-04
E-мail:
РЕФЕРЕНЦИЯ

Долуподписаната Пепа Даскалова - Прокурист на „Специализирана болница за рехабилитация - Китен" ЕАД, издава настоящата референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД, като потвърждение на безупречните контакти и отношения, създадени между Дружеството и Специализирана болница за рехабилитация - Китен" ЕАД.

Началото на съвместната ни дейност, бе провокирано от инцидентно възникнали проблеми на лечебното заведение, свързани от своя страна с необходимостта от предприемането на конкретни и незабавни действия за тяхното преодоляване, с цел запазване на доброто име на „СБР-КИТЕН" ЕАД.

Периода на сътрудничество обхваща и дейности по изготвянето на становища и разработки, депозирани до компетентните органи на всички институционални нива в страната, относими към правни въпроси свързани със системата на българското здравеопазване, а също и по решаването на проблеми от административното и гражданското материално и процесуално право.
Мога да подчертая, че в съвместна дейност със специалистите представляващи и работещи в Дружеството, винаги съм се радвала на професионално отношение при решаването на поставените задачи, свързани с правната казуистика.

По времето на работа с екипа „Пи Ай Си Консулт" ООД, останах с отлични впечатления като резултат от коректно и професионално отношение освен към самата мен, но най-вече по отношение на професионалната подготовка, ефективността, познанията, качеството на изпълнените ангажименти.

Издавам настоящата Референция на „Пи Ай Си Консулт" ООД, в уверение на горното, за да послужи там където е необходимо, като се надявам успешното сътрудничество между „Специализирана болница за рехабилитация - Китен" ЕАД и екипа на Дружеството да продължи и занапред.

ПЕПА ДАСКАЛОВА -Прокурист на
„Специализирана болница за рехабилитация - Китен" ЕАД
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Регионален център по здравеопазване-Бургас
Дата: 2009-11-10
E-мail:
РЕФЕРЕНЦИЯ

Регионален център по здравеопазване-Бургас,
Представляван от д-р Георги Паздеров - Директор


„ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД - Бургас е партньор и консултант по правни въпроси на Регионален център по здравеопазване - Бургас.

„ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД - Бургас участва в изготвянето на правни становища на РЦЗ-Бургас, по прилагане на различни нормативни актове, пряко свързани с функционирането на администрацията и с прилагане на законодателството в системата на здравеопазването.

Експертите на дружеството - г-н Петър Бакърджиев и г-н Ясен Ганчев, са с доказан опит и професионализъм при предоставянето на правни консултации в областта на българското и европейско законодателство и се отнасят с изключителна отговорност към поетите ангажименти.

„ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД - Бургас е надежден, лоялен и желан партньор, с който се работи с удоволствие. РЦЗ-Бургас оценява като отлична съвместната ни дейност.

Ръководството на Регионален център по здравеопазване-Бургас препоръчва „ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД - Бургас като дружество, доказало своята прецизност и коректност, с висока степен на организираност и ефективност при решаване на правни казуси
И за в бъдеще Регионален център по здравеопазване-Бургас ще разчита на компетентната, квалифицирана и адекватна правна помощ на „ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД - Бургас.


Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ
Директор на Регионален център по здравеопазване

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Многопрофилна болница за активно лечение-Бургас АД
Дата: 2009-11-05
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Настоящата референция се издава в уверение на това, че "Пи Ай Си Консулт" ООД гр. Бургас е консултантско дружество, осъществяващо правни консултации за нуждите на „МБАЛ-Бургас" АД.

Дружеството до настоящия момент е предоставяло стриктно, коректно, и в срок на изключително високо професионално ниво правните консултации, които лечебното заведение е възлагало на юридическите му експерти.

Експертният юридически екип на дружеството се състои от юристи, част от които хабилитирани преподаватели по право в редица университети на РБългария, както и сертифицирани юридически експерти в областта на медицинското право в България.
В ежедневната си работата до настоящия момент „МБАЛ-Бургас" АД среща редица трудности и проблеми, които са разрешавани с активното съдействие на експертите, работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД.

Изпълняваните задачи, възложени от Изпълнителния директор на „МБАЛ-Бургас" АД, както и членовете на Съвета на директорите, до настоящия момент винаги са отговаряли на критериите за качествени юридически консултации, предоставяни в екстремна работна обстановка. В такава динамична среда се развиват партньорските отношения между управителните органи на лечебното заведение, и консултантския екип на дружеството за правни консултации.

Уверено мога да заявя в качеството си на Изпълнителен директор на „МБАЛ-Бургас" АД и член на Съвета на директорите на лечебното заведение, че експертите - юристи работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД, винаги предоставят качествена и професионална правна помощ през периода на съвместната ни работа.

Настоящата референция в уверение на горното, се издава на „Пи Ай Си Консулт" ООД, за да послужи там, където е необходимо.


ДОЦ. Д-Р СТЕФАН СТАНЧЕВ, д.м.
Изпълнителен директор на „МБАЛ-Бургас" АД


Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Референция от доц. д-р Стефан Иванов Станчев, д.м.н. - Изпълнителен директор на „МБАЛ-Бургас
Дата: 2009-10-23
E-мail:
От доц. д-р Стефан Иванов Станчев, д.м.н. - Изпълнителен директор на „МБАЛ-Бургас"АД,
последното като носител на Официален Почетен Статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на Медицината, удостоверен със значката Златна Книга за принос към развитието на българската медицина, с които Съвета на Европейската и културна общност е оценил високо постиженията на „МБАЛ-Бургас"АД в управлението на нови инициативи и налагането на предимствата на съвременни модели в медицината за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет.

Уважаеми г-н Ганчев,
Имам удоволствието да издам настощата Референция на представляваното от Вас дружество "Пи Ай Си Консулт" ООД гр. Бургас, предоставящо правни консултации за нуждите на „МБАЛ-Бургас" АД, в уверение на следното:
Дружеството до настоящия момент е предоставяло стриктно, коректно, и в срок на изключително високо професионално ниво правните консултации, които лечебното заведение е възлагало на юридическите му експерти.
Експертният юридически екип на дружеството се състои от юристи, част от които хабилитирани преподаватели по право в редица университети на Р.България, както и сертифицирани юридически експерти в областта на медицинското право в България.
В ежедневната си работата до настоящия момент „МБАЛ-Бургас" АД среща редица трудности и проблеми, които са разрешавани с активното съдействие на експертите, работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД.
Изпълняваните задачи, възложени от Изпълнителния директор на „МБАЛ-Бургас" АД, както и членовете на Съвета на директорите, до настоящия момент винаги са отговаряли на критериите за качествени юридически консултации, предоставяни в екстремна работна обстановка. В такава динамична среда се развиват партньорските отношения между управителните органи на лечебното заведение, и консултантския екип на дружеството за правни консултации.
Уверено мога да заявя в качеството си на Изпълнителен директор на „МБАЛ-Бургас" АД и член на Съвета на директорите на лечебното заведение, че експертите - юристи работещи в „Пи Ай Си Консулт" ООД винаги предоставят качествена и професионална, правна помощ през периода на съвместната ни работа.
Настоящата референция в уверение на горното, се издава на „Пи Ай Си Консулт" ООД, за да послужи там, където е необходимо.

НОСИТЕЛ НА ОФИЦИАЛЕН ПОЧЕТЕН СТАТУТ НА
ИНСТИТУЦИЯ С ВИСОК ПРЕСТИЖ И ОБЩЕСТВЕНО
ПРИЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА,
УДОСТОВЕРЕН СЪС ЗНАЧКАТА ЗЛАТНА КНИГА ЗА
ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
МЕДИЦИНА - „ МБАЛ- БУРГАС "АД:

ДОЦ.Д-Р СТЕФАН СТАНЧЕВ, д.м.н
Изпълнителен Директор на "МБАЛ-Бургас" АД

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Балкански Ентъртеймънт ООД
Дата: 2009-10-10
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Относно дейността на „Пи Ай Си Консулт” ООД

"Балкански Ентъртеймънт" ООД – собственик на търговската марка „Цирк Балкански“, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Владая, ул. "Пернишко шосе" № 7, с ЕИК 175197139, представлявано от Управителя Александър Димитров Балкански,
Състави настоящата референция на дружество за правни консултации „Пи Ай Си Консулт” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. “Цариградска” №24, етаж 4, офис 4, с ЕИК 102917123, представлявано от Управителя си Ясен Ганчев Ганчев, във връзка със следното:

"Балкански Ентъртеймънт" ООД, като „Цирк Балкански“ издава настоящата Референция в уверение на това, че дружеството за правни консултации „Пи Ай Си Консулт” ООД винаги е демонстрирало високо качество на юридическа работа, професионализъм и точност при изпълнение на възложените задачи и решаването на възникнали проблеми.

За периода от началото на 2006 година до днес с „Пи Ай Си Консулт” ООД многократно сме осъществявали контакти по различни поводи, свързани с предоставянето на правни консултации свързани с националното и общностното законодателство. Предвид този факт считаме, че дружеството е коректен партньор и изряден изпълнител на високоспециализирани правни консултации, свързани с българското и европейското законодателство. Получените консултации и правни услуги се характеризират с отлично качество и изпълнение в кратки срокове. При изпълнението на поетите ангажименти екипът на „Пи Ай Си Консулт” ООД показа висока професионална компетентност, коректност и наличие на високо квалифицирани специалисти по право.

С изложеното по-горе бихме искали да препоръчаме дружеството за правни консултации „Пи Ай Си Консулт” ООД и неговите експерти, на бъдещи техни клиенти, като отговорен, сигурен и коректен партньор.

Настоящата референция се издава, за да послужи там, където е необходимо.

Академик АЛЕКСАНДЪР БАЛКАНСКИ
Управител на "Балкански Ентъртеймънт" ООД

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Професор д-р по право МАРГАРИТА ЧИНОВА
Дата: 2008-09-20
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

от Професор Д-р по право МАРГАРИТА ЧИНОВА

§ Председател на Комисията по помилването - Администрация на Президента на Република България;
§ Народно събрание на Република България, Консултативен съвет по законодателство - Експерт;
§ Върховна Касационна прокуратура на Република България, Консултативен съвет по законодателство - Експерт;
§ Преподавател в Софийски Университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет;
§ Ръководител Катедра "Наказателноправни науки" към същия факултет
§ Преподавател в "БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ" - юридически факултет;

Настоящата Референция се издава на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, в уверение на следното:
След съдебната регистрация на Дружеството през 2005г. стартира съвместната ми дейност с екипа от юристи на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД.
През изминалия от тогава период сме работили по различни въпроси и правни казуси, свързани с наказателния процес и право на България.
Изготвяли сме съвместно редица обвинителни и защитни стратегии в досъдебни наказателни и съдебни производства, често отнасящи се до спорни и сложни въпроси, възникнали поради законови неясноти или празноти.
Работили сме съвместно по редица въпроси, свързани с различни институционални нива, досъдебни и съдебни производства с наказателноправен характер.
Във връзка със съвместната ни работа до настоящия момент, мога да заявя, че сме имали коректно партньорство, съчетано с професионално и колегиално отношение, ефективност и професионализъм при осъществяване на поетите ангажименти до настоящия момент.
Мога да декларирам, че и в бъдеще бих работила с удоволствие заедно с екипа на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, предвид това, че за периода на съвместната ни работа се доказаха като много добри професионалисти с необходимата теоретична подготовка и опит.
Издавам настоящата Референция на екипа юристи, работещи и представляващи "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, в уверение на горното, за да послужи там, където е необходимо.ПРОФЕСОР Д-Р ПО ПРАВО МАРГАРИТА ЧИНОВА


Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС
Дата: 2008-09-16
E-мail:

РЕФЕРЕНЦИЯ

от ДИМИТРИНА ЦРЪНКОВА - прокурор при Районна прокуратура -гр.Бургас

Настоящата Референция се издава на "Пи Ай Си Консулт" ООД, относно следното:
С колегите от "Пи Ай Си Консулт " ООД се познавам от около година и половина. Основната дейност на дружеството е насочена към системата на българското административно, гражданско и търговско материално и процесуално право.
Дружеството работи по голям брой проекти, свързани с извършването на реформи в системата на здравеопазването в страната, както и регистрацията, пререгистрацията и функционирането на редица лечебни заведения в различни региони на България, след промените в законодателството настъпили през 2000г. Активно участват при решаването на проблеми, в дела с граждански и административен характер. Ежедневно с колегите юристи обсъждаме проекти насочени към необходимостта от промени в наказателното материалното и процесуално право. Екипът на "Пи Ай Си Консулт" ООД е участвал ежегодно като гост лектори при провеждането на редица обучения и семинари на специализирана правна тематика.
Чрез контактите си, съм създала лични впечатления върху познанията, бързината, ефективността и отличната професионална подготовка на специалистите, представляващи и работещи в Дружеството; възможността от съвместно решаване на проблематиката в правната система на страната, както и на конкретни казуси и правни въпроси.
Надявам се за в бъдеще да продължи сътрудничеството ни с екипа на "Пи Ай Си Консулт" ООД

ДИМИТРИНА ЦРЪНКОВА
Прокурор при Районна Прокуратура- Бургас


Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ проф. д-р по право ДАРИНА ЗИНОВИЕВА
Дата: 2008-09-10
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

от проф.д-р по право ДАРИНА ЗИНОВИЕВА

§ Преподавател в пловдивски университет „П. Хилендарски",
Юридически Факултет;
§ Ръководител на Катедра „Публичноправни науки" към същия
Факултет;
§ Министерски съвет, Експерт законодателство;
§ Европейска Комисия, Експерт;
§ Софийска Адвокатска Колегия - Адвокат


Настоящата Референция се издава на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, относно следното:
През 2005г. след възникването на Дружеството стартира съвместната ми дейност с юристите, работещи в "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД. От този момент сме работили по множество въпроси и правни касуси, свързани с административното, медицинското, гражданското и търговското право на България. Изготвяли сме съвместно редица защитни стратегии в съдебни и административни производства, нерядко отнасящи се до спорни въпроси, възникнали поради законови празноти и неясноти на нормативната база, регулираща различните сектори на обществания живот в страната. Работили сме също и по редица проекти свързани с различни институционални нива и съдебни производства с разнообразен характер.
На базата на съвместната ни работа до настоящия момент мога да подчертая, че сме се радвали на изключително коректно партньорство, съчетано с професионално и колегиално отношение, бързина, ефективност и висок професионализъм при осъществяване на поетите ангажименти.
Уверено мога да декларирам, че бих се радвала и занапред да работя с екипа на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, защото пред периода на съвместната ни работа те се доказаха като професионалисти на високо ниво с необходимата теоретична подготовка и опит по отношение на административното, медицинското, гражданското и търговското право на България.

Издавам настоящата Референция на екипа на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ"ООД, в уверение на горното, за да послужи при необходимост там, където е необходимо.


ПРОФЕСОР Д-Р ПО ПРАВО ДАРИНА ЗИНОВИЕВА

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ Българска Асоциация на съдиите по вписванията
Дата: 2008-08-20
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Управителния съвет на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА", представляван от Председателя си МАРГАРИТА ШИВАЧЕВА, издава настоящата Референция на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД във връзка със следното:
Съвместната работа между "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА" и "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД започна още преди насрочването на Учредителното събрание на Асоциацията. От компанията получихме всички необходими насоки, методическа и техническа помощ, свързани с организацията и провеждането на Учредителното събрание на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА" в гр. Стара Загора. Юристите на компанията подпомогнаха цялостния процес по организацията, провеждането и техническото обезпечаване на мероприятието. Съвместната ни работа продължи и след регистрацията на Асоциацията и голяма част от нея се изразяваше в предоставянето на експертни становища, изготвянето на подробни правни юридически анализи, свързани с организацията на охранителните производства в исторически план на национално ниво.
Получихме и необходимата ни квалифицирана правна и техническа помощ по отношение обследването на института по вписванията, нотариалните, удостоверителните и регистърните производства, с които работят съдиите по вписванията в България.
Във връзка с горното като Председател на Управителния съвет на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА" мога уверено да декларирам в настоящата Референция, че представляваната от мен Асоциация през целия период на съвместната ни работа с "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД получаваше от експертите на дружеството квалифицирана и адекватна правна помощ на високо професионално ниво във всички сфери на българското право свързани с материята, по която работихме съвместно.
Настоящата Референция се издава, за да послужи в уверение на горното, където е необходимо.

МАРГАРИТА ШИВАЧЕВА
Председател на Управителния съвет на
"Българска асоциация на съдиите по вписванията"

Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ РАЙОНЕН СЪД - ГР.БУРГАС
Дата: 2008-02-20
E-мail:
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
ПРИ БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Съдиите по вписванията при Бургаския Районен Съд, издават настоящата референция на "Пи Ай Си Консулт"ООД, като потвърждение на безупречните контакти и отношения, създадени между Дружеството и Съдиите по вписванията при БРС.
Повод за съвместната дейност бяха възникналите проблеми от пропуски в законодателството, свързани с охранителните производства и необходимостта от предприемането на конкретни действия, относно заздравяване статута и правното положение на Съдиите по вписванията.
Съвместната работа се изразяваше в юридически консултации и помощ при изработване на становища, по отношение на различни типове на специфични охранителни производства, извършвани от съдиите при БРС.
Професионалната подкрепа и методическите указания, които получавахме, доведоха до решаването по унифициран начин на проблематични въпроси, чрез провеждането на редица срещи и семинари.
По време на общата ни работа, "Пи Ай Си Консулт"ООД показа коректно и професионално отношение към поетите ангажименти, което доведе до бързо и своевременно решаване на същите.
Имахме възможност да се убедим в ефективността на съвместната ни работа и за в бъдеще ще разчитаме отново на професионалната и бърза правна помощ, както и участието от тяхна страна при решаването на проблеми, свързани с нотариалните охранителни производства и предстоящото въвеждане на новата персонална система на Имотния регистър в България.
Настоящата Референция се издава на "Пи Ай Си Консулт"ООД, за да послужи там, където е необходимо, в уверение на горното.

ДОРА АНГЕЛОВА
Административен ръководител на съдиите по вписванията при Бугаски районен съд


Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ DUNKIN' DONUTS България (Самекс ЕООД)
Дата: 2005-11-02
E-мail:
Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имам удоволстието да Ви изпратя референция относно нашата съвместната работа през изминалия период.
"САМЕКС" ЕООД гр. София като представител на ДЪНКИН' ДОНЪТС (DUNKIN' DONUTS) - БЪЛГАРИЯ за България, осъщести първия си работен контакт с "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД през 2005 г. Повода за това бе провеждането на редица работни срещи със Столичния Общински съвет и Столична Община, които касаеха разкриването на нови обекти от световната верига ДЪНКИН' ДОНЪТС в гр. София.
Нашият мениджърски екип направи редица задълбочени проучвания на
предлаганите правни услуги и юридически консултации на българския пазар. След внимателния преглед на избраните от нас консултанти, Вие бяхте избрани за наш дългосрочен партньор.
През цялото време на съвместната ни работа, касаеща "САМЕКС" ЕООД гр. София като прецставител на ДЪНКИН' ДОНЪТС - БЪЛГАРИЯ и "ПИ АЙ CИ КОНСУЛТ" ООД като наш правен консултант и юридически съветник, Вашия екип доказа, че сте сред безспорните лидери на пазара на правните услуги, които умеят да организират и проведат по един професионален начин предоставените услуги.
През цялото време на преговорите, които водихме със Столичния Общински Съвет и Кмета на гр. София r-н Стефан Софиянски предоставените от Вас услуги и консултации бяха на високо и професионално ниво.
Вашия екип успя да защити интереса на "САМЕКС" ЕООД отговорно и с
лекотата на опитния професионалист. Ние се радваме на сътрудничеството си c Вас и се надяваме то да продължи успешно и занапред.

Настоящата референция се издава на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД, за да послужи където е необходимо и в уверение на горното.

ДОРА ИВАНОВА
Прокурист на SAMEX Ltd.
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ KFC (Самекс ЕООД)
Дата: 2005-09-18
E-мail:
ДО МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП НА
„ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ“ ООД
гр. Бургас


РЕФЕРЕНЦИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С удоволствие Ви изпращам кратка референция за съвместната дейност между "САМЕКС" ЕООД гр. София в качеството си на представител на КЕНТЪКИ ФРАЙД ЧИКЕН (KFC) за България.

Контактът ни с "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД бе установен през 2005 г. по повод провеждането на преговори със Столична Община - гр. София за разкриване на ресторанти от веригата КЕНТЪКИ ФРАЙД ЧИКЕН в града.

Изборът на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД бе направен след внимателно проучване от нашия екип на пазара на юридическите услуги и правните консултации в страната.

Съвместното партньорство между "САМЕКС" ЕООД гр. София в качеството си на представител на КЕНТЪКИ ФРАЙД ЧИКЕН за България и "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД показа, че Вие сте безспорен лидер по отношение организирането и провеждането на юридическите услуги и правните консултации, които ни предоставихте.

Сътрудничеството осъществено от Вас по времето на преговорите със Столичния Кмет г-н Стефан Софиянски ни даде основание да считаме, че Вие сте един от достойните ни професионални партньори. Акцентирам върху факта, че отношението на Кмета на гр. София към Вашия екип показваше респект и уважение към специалистите Ви през цялото време на съвместната ни дейност по тези проекти.

Струва си да се отбележи и това, че при съвместната ни работа с Дирекция „Архитектура и градоустройство" и Дирекция „Общинска собственост" на Столична Община показахте безспорни умения за водене на преговори и защитихте по най- добрия начин нашия интерес.

За периода на съвместното ни сътрудничество имахме възможност да се убедим в професионалното отношение, както на Вашите служители, така и на управленския екип на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД.

Коректното и стриктно изпълнение на работните ангажименти и качеството на проведените консултации от Ваша страна, направи възможно издаването на референцията.

Настоящата референция се издава на "ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ" ООД, за да послужи където е необходимо и в уверение на горното.ДОРА ИВАНОВА
Прокурист на Samex Ltd.
Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти