PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
RECOMMENDED BY US:
www.ipai-bg.eu
www.unilex-inc-bg.com
www.forensicmed.bg
 
Bgwebsite – óåáñàéò íà íèñêà öåíà. Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
> CLIENTS <
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
DUNKIN’ DONUTS – BULGARIA
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
address: 1324 - Sofia, Bulgaria
RD Lyulin 7
Dzhavaharlal Neru Bld.
"SAMEX" Ltd.
 
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
KENTUCKY FRIED CHICKEN – BULGARIA
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
address: 1324 - Sofia, Bulgaria
RD Lyulin 7
Dzhavaharlal Neru Bld.
"SAMEX" Ltd.
 
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„PROPERTY MANAGEMENT”
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
address:

Burgas,
24 “Tsarigradska” str,
4th floor, office ¹1

å-ìail: office@property-management-bg.com
web: www.property-management-bg.com
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„SUNNY VILLAS” LTD
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
address:

Bourgas, P.O.Box 8000, Bulgaria
7B Gourko Str.
fl.1, office 3B

å-ìail: office@sunnyvillas-bg.com
web: www.sunnyvillas-bg.com
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„CITRUS FURNISHING”
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
address: Burgas,
24 “Tsarigradska” str,
4th floor, office ¹12
 
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„SPECIALIZED HOSPITAL FOR REHABILITATION - KITEN“ JSC
address: Kiten, region Burgas
p.o 8183, 46 “Atliman” str.
 
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„BULGARIAN ASSOCIATION OF JUDGES REGISTRARS”
address: Burgas,
24 “Tsarigradska” str.,
web www.basv.free.bg
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„BULGARIAN INSTITUTE OF FORENSIC SPECIALISTS”
address: Burgas,
p.o. 8000,
24 “Tsarigradska”str.,
web www.forensicmed.bg
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
POMORIE MUNICIPALITY
address: Pomorie,
region Burgas,
5 “Solna” str.
web www.pomorie.org
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PRIMORSKO MUNICIPALITY
address: Primorsko,
region Burgas,
56 “Treti Mart” str.
web www.primorsko.bg
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
CIRCUS „BALKANSKI“
address: Address in the town of Sofia,
p.o. 1641, district “Vladaia“,
7 “Pernishko Shose” str.,
„Balkanski entertainment“Ltd.
web www.circus-balkanski.com
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
„COMPLEX 2000“ LTD
address: Burgas,
p.o. 8000,
129 “San Stefano”str.,
web www.komplex2000.com
   
 
short representation PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
PYS CONSULT - LAW KNOWS NO BOUNDARIES
The list of clients of “PYS CONSULT” is long and that is why we have to restrict ourselves to the short introduction of these several clients.

Our motto is:
Law knows no boundaries.

The Company | Our Team | News
Legal Spheres | Projects | Services | Partners/Clients | Useful links | Contacts